Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Transportsystemanalys

Ämnesbeskrivning

Ämnet transportsystemanalys omfattar utveckling och tillämpning av metoder för analys, utvärdering och planering av transportsystem, med särskild tonvikt på policyåtgärder som tex investeringar och styrmedel. Viktiga delområden är utveckling och tillämpning av transportmodellering, utveckling av nya datainsamlingsmetoder och ekonometriska metoder, resenärers och medborgares beteende och attityder samt samhällsekonomisk analys. Ämnets angreppssätt och inriktning är transportslagsövergripande och till sin natur tvärvetenskapligt, omfattande exempelvis samhällsekonomi, planering, transportvetenskap och datavetenskap.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn förväntas bidra till undervisningen inom befintliga kurser och utbildningsprogram samt pågående forskningsprojekt inom området. Detta innefattar examinering och undervisning i kurser på såväl svenska som engelska, på grundläggande och avancerad nivå, forskning samt handledning av kandidat-, master- och doktorandstudenter. Den biträdande lektorn förväntas även medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning, utbildning och samverkan. Den biträdande lektorn förväntas söka extern finansiering och bedriva forskning i nära samarbete med andra samarbetspartners inom och utanför KTH.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag
 • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom ämnesområdet samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling inom ämnesområdet

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • potential att attrahera externa forskningsmedel
 • förmåga att sprida kunskap och forskningsresultat till samhället som helhet
 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde
 • erfarenhet av handledning på grund och avancerad nivå
 • förmåga att samarbeta med forskningsgrupper från olika discipliner inom akademin samt privata och offentliga aktörer för att utveckla utbildnings och forskningsverksamheter som möter samhällets behov
 • utmärkta kunskaper i engelska, i skrift och tal
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid eller erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer motsvarande en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte
 • erfarenhet av interdisciplinärt arbete.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att söka och erhålla extern finansiering i icke obetydlig omfattning av forskningsverksamhet. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Av betydelse är också att den sökande har förmåga att undervisa på svenska. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0554
Kontakt
 • Anders Karlström, +46 8 790 68 98
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-09-26

返回职位空缺页面