Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde Omgivningsfysiologi. 

Ämnesbeskrivning
Omgivningsfysiologi rör studier av olika omgivningsfaktorers inverkan på fysiologiska processer hos människa.  I ämnet ingår fyra delområden: höghöjdsfysiologi, termofysiologi, gravitationsfysiologi och dykerifysiologi. Frågeställningar inom ämnet kan variera från basvetenskapliga till tillämpade studier, varav de senare inte sällan rör gränsområdet fysiologi, teknik och ergonomi, exempelvis utveckling av olika typer av skyddsutrustning som möjliggör för människor att vistas i extrema miljöer.

Arbetsuppgifter
Den biträdande lektorn förväntas att medverka i, och självständigt genomföra, humanexperiment inom flera av ovan beskrivna delområden, nämligen termo-, gravitations-, höghöjds- och dykerifysiologi.  Experimenten utförs antingen i KTH:s försöksanläggningar, såsom humancentrifug, hyperbar- och hypobarkammare, eller i fält. Simulering av tyngdlöshet görs medelst ”bedrest-modellen”. Den biträdande lektorn förväntas även att självständigt genomföra databearbetning samt att färdigställa vetenskapliga artiklar, initialt ofta i samarbete med seniora medarbetare, men allteftersom mer och mer självständigt. Vidare förväntas den biträdande lektorn medverka i, och så småningom självständigt initiera, planera och förbereda inför försök, inklusive ansöka om forskningsetiktillstånd och äska ekonomiska medel. Erfarenhet av riskbedömning av relevanta arbeten/arbetsplatser är en merit. 

Den biträdande lektorn förväntas att medverka i undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå, framför allt gäller detta KTH-kurser i anatomi och fysiologi, fysiologi i extrema omgivningar och arbetsmiljö/ergonomi, men även andra kurser kan komma ifråga. Vidare förväntas den biträdande lektorn självständigt handleda examensarbetare och även handleda forskarstuderande, initialt som bihandledare men så småningom även som huvudhandledare. Forskningsrelaterade uppgifter kommer att utgöra 75% och undervisningsrelaterade uppgifter 25 % av arbetet. 

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
  • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter
KTH:s webbsida.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CEST (Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH.

För mer info, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0022
Kontakt
  • Ola Eiken, eiken@kth.se
Publicerat 2020-04-27
Sista ansökningsdag 2020-08-13

Wróć do ofert pracy