KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning 

Forskarutbildningsämne: Arkitektur

Forskningsstudierna fokuserar på stadsbyggandets tillämpning och inbegriper praktiknära forskning och forskning baserad på samskapande. Forskningen har en interdisciplinär karaktär. Att förstå relationen mellan byggd miljö och samhälleliga processer är centralt. Arkitektur och stadsbyggnad är nära relaterat till kulturella, ekonomiska, ekologiska och politiska fenomen vilket utforskas kritiskt ur olika perspektiv. Syftet är också att utveckla ämnet Tillämpad stadsbyggnad i sig, samt att bidra till att utveckla teorier, metoder och verktyg som kan stödja stadsbyggandet där hållbarhetsaspekter är prioriterade. Att minska glappet mellan praktik och akademi är en viktig uppgift.

Ett centralt fokus är att studera arkitekturens och stadsbyggandets roll i relation till segregation och jämlika livsvillkor liksom dess roll i relation till klimatpåverkan. Kritiska frågor kan ställas angående det offentliga rummet och kopplingen till hur samhälleliga resurser och andra människor tillgängliggörs samt hur detta relaterar till maktfrågor. Forskningen är framåtsyftande och är inriktad på hur vi ska utforma städer/samhällen och bygga för framtiden. Stadsrumsanalys, scenariometodik och konsekvens­analys är viktiga redskap.

Du kommer ingå i en forskargrupp och bidra till såväl utvecklingen av ämnet som till forskarmiljön. Du kommer göra självständiga delar kopplade till forskningsprojekten. Vi jobbar nära aktörer såsom kommuner, regioner, myndigheter m.fl. och samarbeten med andra lärosäten ingår. En central uppgift blir att utforska hur sociala fenomen relaterar till den byggda miljön och hur rumskonfigurationer kan analyseras och förstås, hur livsvillkor kan kartläggas samt hur representationer av detta kan utvecklas. Det kommer omfatta empiriskt arbete, insamling och strukturerande av data, samt modellering och visualisering.

Forskarutbildningsämnet arkitektur, inriktning stadsbyggnad: https://www.arch.kth.se/forskning/stadsbyggnad

Vi erbjuder

Doktorerandstudier i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet. En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden. Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet. Förmåner och lön enligt: https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for- mig-1.365793 och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder.

Behörighet för antagning

För att antas till forskarutbildningen måste du ha avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå med masterexamen eller motsvarande inom designorienterad utbildning; arkitektur, planering, landskapsarkitektur eller ha arbetat praktiskt med stadsbyggnad och planering.

Urval

För att lyckas med dina studier behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra samt kommunicera med aktörer
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • kritiskt förhålla sig till och analysera problemställningar och utmaningar
 • relatera utmaningar inom arkitektur-/planerings-/stadsbyggnadspraktik till teoretiska och metodologiska frågor
 • ha god kännedom om det svenska planeringssystemet och stadsbyggnadspraktik

Då inriktningen tillämpad stadsbyggnad är nära knuten till stadsbyggnadspraktik kommer kunskaper och färdigheter relaterade till arkitektonisk gestaltning eller stadsbyggnads-/planeringspraktik premieras oavsett om de är utvecklade inom akademi, profession eller andra sammanhang. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20%) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter 

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella och akademiska meriter, erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Beskriv kortfattat hur du förstår ämnet Tillämpad Stadsbyggnad och varför du vill studera detta ämne (max 2 sidor).
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer, tekniska rapporter eller projekt (där din roll anges). För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga (urval om max 15 st).

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0314
Kontakt
 • Ann Legeby, professor, 08-790 60 59, E-post: ann.legeby@arch.kth.se
 • Ove Strind, HR-handläggare, 08-790 94 19, E-post: ove.strind@abe.kth.se
Publicerat 2019-02-21
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb