Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Ämnesområde

Medie- och miljöhistoria med inriktning mot artificiell intelligens och autonoma system.

Ämnesbeskrivning.

Ämnet är ett nytt forskningsfält inom vetenskaps-, teknik- och miljöhistoria. Det förenar medie- och miljöhistoria, kritisk medieteori, miljöhumaniora och samhällsvetenskap med studier av artificiell intelligens och autonoma system. Ämnet fokuserar på den senaste snabba utvecklingen av artificiell intelligens för miljöändamål i relation till historien om miljömedier, vetenskap och teknik i bred mening. Det innefattar förståelse för lokala och globala miljöer som ett resultat av datainsamlings- och bearbetningsmedier samt frågor om åtkomst, användning och äganderätt till data och kunskap om miljön, liksom hur miljövetenskap som använder artificiell intelligens och autonoma system kan påverka förståelsen av sårbarhet i miljön, hållbarhet och styrning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning inom ämnesområdet. En del av anställningen kommer att bestå av ledning av en mindre forskargrupp. Den tillträdande biträdande lektorn förväntas bidra till den akademiska utvecklingen vid avdelningen för Historiska studier av vetenskap, teknik och miljö och vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Som en del av denna uppgift förväntas den biträdande lektorn söka externa forskningsmedel och samarbeta om ansökningar till externa finansiärer. I anställningen ingår undervisning på alla utbildningsnivåer i de kurser som erbjuds vid avdelningen i en omfattning av 20% av heltid. Kursutveckling och pedagogisk utbildning kommer att vara en integrerad del av undervisningsansvaret och av den akademiska meriteringen. Den biträdande lektorn kommer att vara bihandledare för minst en doktorand. Den biträdande lektorn förväntas även samverka med samhället individuellt och i samarbete med andra. Därtill ingår projektlednings- och administrationsuppgifter i befattningens ansvar.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet i ämnesområdet som beskrivna, visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • visad förmåga att forska och samarbeta i integrerade och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
  • visad förmåga att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik, till exempel genom att skriva i olika genrer.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
  • administrativ skicklighet och projektledningsskicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Bitr. lektoratet är en del av WASP-HS (wasp-hs.org).

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET (Central European Time).

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

För information om behandling av personuppgifter läs mer här.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2020-0135
Kontakt
  • Sabine Höhler, Head of Division, +46 8 790 87 41
Publicerat 2020-12-15
Sista ansökningsdag 2021-03-01

Tillbaka till lediga jobb