Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Spårtrafikens signalsystem och trafikstyrning

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar teknik, processer och system för trafikstyrning av spårtrafik, vilket inkluderar järnväg, tunnelbana, spårväg och andra spårsystem för person- eller godsbefordran. Ämnesområdet inkluderar bland annat trafikledning, signalsystem (utveckling, implementering, drift och underhåll, kapacitet och punktlighet), signalsäkerhet och tillförlitlighet, samt nya funktioner som flytande block, virtuellt kopplade tåg, automatisk tågdrift och intelligenta trafikstyrningssystem.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Inom forskning förväntas den biträdande lektorn bidra till pågående forskningsprojekt samt söka extern finansiering och bedriva forskning i nära samarbete med partners inom och utanför KTH.

Den biträdande lektorn förväntas undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Dessutom förväntas den biträdande lektorn bidra till drift och vidareutveckling av ämnesnära utbildningsprogram i samarbete med branschen samt handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Vissa administrativa uppgifter ingår också. Biträdande lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom fyra år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag,
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde,
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet,
  • förmåga att attrahera externa forskningsmedel och sprida kunskap och forskningsresultat till samhället som helhet,
  • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid eller erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer motsvarande en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2021-0041
Kontakt
  • Fredrik Johansson, vice Head of Department, +46 8 790 79 91, fredrik.johansson@byv.kth.se
  • Erik Jenelius, Head of Division, +46 8 790 80 32, erik.jenelius@abe.kth.se
Publicerat 2021-06-22
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb