Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Härmed utlyses en WISE Fellow-tjänst, läs mer om vad det innebär på wise-materials.org

Ämnesområde

Hållbara metaller.                                          

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar grundläggande metallurgiska studier med fokus på processfenomen som möjliggör en omvandling till en mer hållbar, miljövänlig och resurseffektiv metallproduktion och dess biprodukter. Ämnet innefattar studier av hur man skapar en cirkularitet och en cirkulär ekonomi för att stödja den pågående och nödvändiga omvandlingen av metallindustrin. Fokus ligger på att stärka denna omvandling inom t.ex. stål-, aluminium- och kopparindustrin, inklusive industrier som producerar andra metaller såsom sällsynta jordartsmetaller och andra viktiga råvaror. Exempel på forskningsområden med en stark koppling till en hållbar metallframställning är i) nya metallurgiska processer, ii) substitution av kritiska råvaror, iii) minskad påverkan av skadliga material på samhället, och iv) optimering av energibehov för högtemperaturprocesser.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning. Den biträdande lektorn förväntas skapa nya nätverk inom och utanför KTH, utveckla verksamheten mot nya forskningsområden, experimentellt såväl som teoretiskt, samt aktivt ansöka om forskningsfinansiering. Den biträdande lektorn förväntas undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser, utveckling av ämnesnära utbildningsprogram samt handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Den biträdande lektorns verksamhet förväntas bidra till att uppfylla KTH:s mål om hållbar utveckling.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.

 Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.
  • Intresse av samverkan med det omgivande samhället, innefattande att arbeta och leda forskningsprojekt i nära samarbete med industriella partners.
  • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. Erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer kan bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.

 Det är även av betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • administrativ skicklighet.
  • samarbetsförmåga.

 Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2022-0064
Kontakt
  • Björn Glaser, enhetschef, bjoerng@kth.se
  • Annika Borgenstam, prefekt, annbor@kth.se
Publicerat 2022-07-08
Sista ansökningsdag 2022-10-19

Tillbaka till lediga jobb