Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Fastighetsvetenskap.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar utformning av fastigheter och fastighetssystem samt därmed sammanhängande markanvändnings- och bebyggelsestrukturer. Det inkluderar samhällets krav på rationella och lämpligt utformade fastigheter och andra markbaserade rättighetssystem samt metoder för att förändra fastighetsindelningen och rättighetssystemen.

Den generella beskrivningen av ämnesområdet ovan kan vidare brytas ner i två tydliga delområden: Fastighetsindelning och rättighetssystem respektive exploateringsprocesser. Delområdet fastighetsindelning och rättighetssystem omfattar teorier rörande samhällets behov av och krav på rationella och lämpligt utformade fastigheter och andra markanknutna rättighetssystem, samt effektiva metoder för att förändra fastighetsindelning och rättigheter. Detta inkluderar även frågor rörande fastighetsregistrering och fastighetsinformation. Delområdet exploateringsprocesser är inriktat mot teorier och metoder för förändring och skydd av markanvändning mot bakgrund av tekniska, juridiska, ekonomiska och politiska krav.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Inom forskning förväntas den biträdande lektorn bidra till pågående forskningsprojekt samt söka extern finansiering och bedriva forskning i nära samarbete med partners inom och utanför KTH.

Den biträdande lektorn förväntas undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Den biträdande lektorn förväntas även handleda examensarbeten och doktorander inom ämnesområdet. Vissa administrativa uppgifter ingår också. Den biträdande lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom 3 år. Vid behov upprättas en språkplan i samband med anställning.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet visad genom vetenskaplig publicering, konferensdeltagande, deltagande i forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag.
  • potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde.
  • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer bedömas motsvara en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte.
  • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor
Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.
Ansökan
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.
Övrigt
Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2022-0091
Kontakt
  • Peter Ekbäck, 087907357
  • Inga-Lill Söderberg, 087907406
Publicerat 2022-11-01
Sista ansökningsdag 2023-01-11

Tillbaka till lediga jobb